Regulamin sklepu

 •  
 •  

Regulamin Sklepu Internetowego olibanum.pl

 

Spis treści:

I           Informacje ogólne

II          Definicje

III         Warunki korzystania ze sklepu internetowego

IV        Usługi świadczone drogą elektroniczną

V         Zasady zawierania umowy sprzedaży

VI        Ceny, metody i terminy płatności

VII       Koszt, sposoby oraz terminy dostaw

VIII      Prawo odstąpienia od umowy

IX        Rękojmia i reklamacje

X         Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną

XI        Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

XII       Polityka prywatności, cookies i ochrona danych osobowych

XIII      Postanowienia końcowe

 

I Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, ogólne zasady korzystania ze Sklepu Internetowego olibanum.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego należności za zamówienie, odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Sklep prowadzi Piotr Powaga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MEWIKA Piotr Powaga, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem ul. Pożarowa 3B/15, 03-309 Warszawa NIP: 5631530939, REGON: 060071826, zwany dalej Sprzedawcą.
 3. Zawartość Sklepu Olibanum.pl, w tym jego nazwa, domena internetowa, logotypy, opisy produktów, zdjęcia, teksty, przepisy, itp. Jest własnością intelektualną Sprzedającego i jest objęta prawami autorskimi.


II Definicje

Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

 1. Cennik dostaw – zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i kosztów.
 2. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dostawa towaru – umowa zlecenia usług transportowych wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw.
 4. Dowód zakupu – rozumie się przez to fakturę, paragon, rachunek wstawione zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami, potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta.
 5. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 6. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu internetowego zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie.
 8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 10. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
 11. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego.
 12. Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 13. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany w Zamówieniu przez Kupującego;
 15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 16. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 17. Płatność – metoda dokonania przez Kupującego zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.
 18. Produkt – towar oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę w Sklepie. Zdjęcia  produktów mają charakter poglądowy. Kolory Produktów mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości – zależą one na przykład od ustawień monitora (nasycenie kolorów i inne ustawienia).
 19. Przedmiot umowy – zamówione przez Kupującego Produkty wraz z usługą dostawy.
 20. Regulamin – niniejszy dokument.
 21. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.olibanum.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 22. Sprzedawca/Sprzedający – Piotr Powaga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MEWIKA Piotr Powaga wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod adresem ul. Pożarowa 3B/15, 03-309 Warszawa, NIP: 5631530939, REGON: 060071826, adres poczty elektronicznej: sklep@olibanum.pl
 23. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych Produktów.
 24. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 25. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 26. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 27. Usługodawca – patrz Sprzedawca/Sprzedający
 28. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 29. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 30. Wada – zarówno wada fizyczna jak i prawna Produktu.
 31. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności:
  1. Nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, chyba, że Konsument nie zastosował się do etykiety rejestrującej umieszczonej na butelce;
  2. Nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  3. Została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
 32. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 33. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru, rodzaj dostawy; rodzaj i wysokość płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.


III Warunki korzystania ze sklepu internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza wszystkie czynności Klienta prowadzące do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 2. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu ze Sklepu Internetowego poprawność jego działania przy następujących minimalnych wymaganiach technicznych:
  1. łącze internetowe o minimalnej przepustowości 256kbit/s.
  2. przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej, Firefox w wersji 34.0 lub nowszej, Chrome w wersji 39.0 lub nowszej, Opera 26.0 lub nowszej, Safari 5.0 lub nowszej,
  3. minimalna pozioma rozdzielczość ekranu 1024 px,
  4. włączona obsługa języka JavaScript, akceptująca pliki „cookies”
  5. aktywne konto poczty elektronicznej
 3. Warunkiem rejestracji w sklepie internetowym i złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści zabronionych, naruszających dobre obyczaje oraz dobra osobiste Sprzedającego lub osób trzecich.
 5. Dane wprowadzane przez Użytkownika muszą być zgodne ze stanem faktycznym oraz zgodne z prawem.
 6. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie zasobów Sklepu Internetowego w sposób naruszający interes Klientów oraz Sprzedającego, czyli w sposób zakłócający funkcjonowanie sklepu poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, umieszczanie w ramach sklepu lub rozsyłanie spamu.
 7. W razie naruszenia przez Klienta zapisów niniejszego Regulaminu Sprzedający może rozwiązać umowę o świadczenie usług z zachowaniem 14-dniowego wypowiedzenia.


IV Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawca umożliwia Klientowi korzystanie z nieodpłatnych usług przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie jest dostępna po dokonaniu rejestracji, czyli wypełnienia i zaakceptowania Formularza Rejestracyjnego. Konto w Sklepie Internetowym ulega rozwiązaniu na żądanie Klienta.
 3. Na swój wniosek Klient może otrzymywać od Sprzedającego informacje handlowe w formie Newslettera przesyłanego na adres poczty mailowej. Aby aktywować tę usługę należy wybrać odpowiednie pole w Formularzu Rejestracyjnym lub wpisać swój adres mailowy do Formularza Zamówienia. Subskrypcja Newslettera ulega rozwiązaniu na żądanie Klienta.
 4. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy za pomocą Formularza Kontaktowego.
 5. Klient ma możliwość przedstawiać w Sklepie swoje opinie dotyczące Produktów, obsługi i przebiegu transakcji, przy czym powinny być one sformułowane w sposób zrozumiały i nie mogą być one formą nieuczciwej konkurencji ani nie mogą naruszać dóbr osobistych osób trzecich.
 6. Sprzedający ma prawo organizować promocje i konkursy, do których będą stosować się szczegółowe regulaminy promocji i konkursów.


V Zasady zawierania umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
 2. Złożenie zamówienia nie wymaga zakładania konta.
 3. W celu złożenia zamówienia Kupujący dokonuje następujących czynności:
  1. Dodanie do koszyka Produktu;
  2. Wskazanie adresu e-mail;
  3. Wybór rodzaju dostawy i płatności;
  4. Wybór miejsca doręczenia rzeczy;
  5. Wskazanie podstawowych danych w tym danych osobowych umożliwiających kontakt i wysyłkę;
 1. Złożenie w Sklepie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.
 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie za pomocą wiadomości mailowej i jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail.
 2. Treść Umowy Sprzedaży zawieraną pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest utrwalana, zabezpieczana oraz udostępniana Klientowi wraz z Regulaminem poprzez wiadomość mailową, a dodatkowe jej utrwalanie i zabezpieczenie następuje w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Olibanum.pl.
 3. Jeśli dane podane przez Klienta w Formularzu Zamówienia są niekompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. W wypadku gdyby kontakt z Klientem nie był możliwy, Sprzedający ma prawo anulować Zamówienie.
 4. W trakcie składania zamówienia Klient może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w zamówieniu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, Klient uprawnia Sprzedawcę do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej,


VI Ceny, metody i terminy płatności

 1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają natomiast kosztu dostawy, który określony jest w Cenniku Dostaw.
 2. W trakcie składania Zamówienia na stronie Sklepu Internetowego Klient jest informowany o łącznej cenie (wraz z podatkami) Przedmiotów, będących przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
  2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu – możliwe aktualnie sposoby płatności są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl/
 4. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką, przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.


VII Koszt, sposoby oraz terminy dostaw

 1. Sprzedający realizuje Dostawę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkty bez wad.
 3. Towar jest przekazany do wysyłki następnego dnia roboczego od momentu otrzymania płatności przez Sprzedającego. W przypadku dokonania płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji Zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji i wynosi do 5 dni roboczych.
 4. Zakupiony Przedmiot umowy jest wraz z dowodem zakupu wysłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
 5. Sprzedający dostarcza Produkty objęte Zamówieniem za pośrednictwem zewnętrznych firmy kurierskich Pocztex oraz Paczka w Ruchu. Sprzedawca dopuszcza możliwość odbioru osobistego Produktów pod adresem siedziby firmy w określonym przedziale czasowym.
 6. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi w zakładce informacyjnej Dostawa. Koszty dostawy są wskazywane Klientowi podczas składania zamówienia i w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży
 7. W przypadku widocznego uszkodzenia przesyłki w transporcie, Klient ma prawo zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody, w sytuacji kiedy kurier nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Klient otrzyma od kuriera protokół szkody, Sprzedawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Klienta reklamacji.


VIII Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili przejęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.
 3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy na adres siedziby firmy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 9. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 10. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


  IX Rękojmia i reklamacje

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.


X Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@olibanum.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu, dołączając dane umożliwiające kontakt zwrotny.
 3. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 

XI Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  2. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. Klient może uzyskać nieodpłatną pomoc w rozstrzygnięciu sporu między Klientem a Sprzedawcą korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej chroniącej konsumentów (m.in. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Federacja Konsumentów). Porady udzielane są przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866, a przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

XII Polityka prywatności, cookies i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Piotr Powaga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MEWIKA Piotr Powaga z siedzibą przy ulicy Pożarowej 3B/15, 03-309 Warszawa, tel:793 429 988 email: sklep@olibanum.pl
 2. Dane takie jak: imię (imiona), nazwisko, adres, adres wysyłki, dane przedsiębiorstwa na które ma być wystawiona faktura, nr telefonu, adres email, szczegóły zamówienia, przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia i wykonania umowy sprzedaży, zawartej w związku ze złożeniem zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Zakres przetwarzanych danych określony jest treścią złożonego zamówienia i danych niezbędnych do jego realizacji w tym potwierdzenia przyjęcia zamówienia, wysyłki zamówionych towarów, nawiązania kontaktu z Klientem przez dostawcę i obejmuje dane takie jak: imię, nazwisko, adres, adres do wysyłki, firma, NIP, nr telefonu, adres poczty elektronicznej. W pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w wykonaniu obowiązków, jakie ciążą na Administratorze na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, po wyrażeniu przez Państwo zgody przesyłamy marketing mailowy w postaci Newslettera. Zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko, nazwę firmy, adres poczty elektronicznej. Udzieloną zgodę możecie Państwo odwołać w dowolnym czasie poprzez przesłanie maila o takiej treści na adres sklep@olibanum.pl lub klikając w link umożliwiający automatyczne wypisanie się z listy mailingowej zamieszczony w Newsletterze.
 4. Na podstawie uzasadnionego interesu i zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zachowujemy powyższe dane w celu realizacji umowy oraz uzyskania świadczenia z niej wynikającego, jak również w celu realizacji ustawowych obowiązków podatkowych.
 5. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane innym podmiotom – w celu realizacji płatności oraz dostawy towaru. Podmiotami tymi mogą być: Przelewy 24, Poczta Polska, Ruch SA, przedsiębiorstwo hostingowe prowadzące strony internetowe administratora, biuro rachunkowe, przedsiębiorstwo rozsyłające maile w imieniu administratora.
 6. Dane Klienta nigdy nie były i nie będą przedmiotem sprzedaży.
 7. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który sprzedawca zobowiązany jest przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
 8. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów podane na niniejszej platformie www.olibanum.pl przekazanych w formie wiadomości mailowych, telefonicznie, listownie i każdy inny sposób w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, jednak z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta.
 10. Klient ma prawo wglądu do danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Sprzedający zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 12. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 13. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

 

XIII Postanowienia końcowe

 1. Sklep Internetowy Olibanum.pl dba o prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw zagwarantowanych przez Ustawę o Prawach Konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzenia nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonywania złożonych wcześniej zamówień.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej Olibanum.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 9. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 


 •  
 •